Turinys Visas straipsnis lietuvių kalba

Medicina 2004; 40 (4) 370-373

Nudegusių ligonių naujų gydymo metodų efektyvumas

Daiva Gudavičienė, Rytis Rimdeika

Kauno medicinos universiteto klinikų Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyrius

Raktažodžiai: nudegimai, enterinis maitinimas, ankstyva nekrektomija, mirštamumas, gydymo stacionare trukmė.

Santrauka. Tyrimo tikslas. Įvertinti naujų gydymo metodikų: ankstyvų nekrektomijų ir autodermoplastikų bei enterinio maitinimo efektyvumą, gydant nudegimus, ir nustatyti, ar šie gydymo metodai mažina mirštamumą, sutrumpina gydymo stacionare trukmę. Medžiaga ir metodai. Į studiją įtraukti pacientai, gydyti Kauno medicinos universiteto klinikose dėl 10–80 proc. 2B–3o kūno paviršiaus ploto nudegimų. Lyginome dvi tiriamųjų grupes. Pirma grupė – prospektyviai tirta grupė pacientų, gydytų 2001–2003 m. (A grupė). Šie pacientai gydyti naudojant naujas gydymo metodikas ir visi jie gavo pakankamą enterinį maitinimą. 21 pacientui atliktos ankstyvosios nekrektomijos ir autodermoplastikos. Ši pacientų grupė lyginta su kontroline retrospektyviai tirta grupe pacientų, gydytų 1997–1998 m. (B grupė, 89 pacientai). B grupės pacientų enterinio maitinimo neskirta. Ankstyvosios nekrektomijos ir autodermoplastikos neatlikta. Rezultatai. Tiriamųjų grupės buvo panašios pagal amžių, bendrojo ir gilaus nudegimo plotą, nudegimo indeksus. 24 proc. A grupės pacientams atliktos ankstyvosios nekrektomijos ir autodermoplastikos, jie operuoti vidutiniškai 3,6 hospitalizavimo parą (standartinė deviacija – 1,32). Iš šios grupės mirė penki pacientai, mirštamumas – 5,6 proc. Išgyvenusiųjų gydymo stacionare trukmės vidurkis – 35,7 paros (standartinė deviacija – 20,4). B grupės pacientams ankstyvosios nekrektomijos ir plastikos nedaryta. Mirštamumas – 23,6 proc., išgyvenusių ligonių gydymo stacionare trukmė – 40,6 paros (standartinė deviacija – 23,6). Šie rodikliai skyrėsi statistiškai reikšmingai (p<0,05). Nustatyta statistiškai reikšminga naujų gydymo metodikų įtaka gydymo stacionare trukmei ir mirštamumui. Išvados. Per pastaruosius 5–7 metus Kauno medicinos universiteto klinikose įdiegus naujas nudegimo gydymo metodikas, t. y. ankstyvąsias nekrektomijas ir autodermoplastikas bei enterinį maitinimą, statistiškai reikšmingai sumažėjo nudegusių ligonių mirštamumas, sutrumpėjo jų gydymo stacionare trukmė (p<0,05).

Adresas susirašinėjimui: D. Gudavičienė, KMUK Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyrius, Eivenių 2, 50010 Kaunas. El. paštas: daikle@centras.lt

Straipsnis gautas 2004 03 12, priimtas 2004 03 30