Turinys Visas straipsnis lietuvių kalba

Medicina 2004; 40 (4) 310-314

Kompleksinės meniskų susiuvimo metodikos rezultatų įvertinimas

Rimtautas Gudas, Romas Jonas Kalesinskas

Kauno medicinos universiteto klinikų Ortopedijos ir traumatologijos klinika

Raktažodžiai: meniskų pažeidimai, kompleksinė refiksacija.

Santrauka. Retrospektyviojoje studijoje palyginome klinikinius bei funkcinius rezultatus po įvairaus tipo meniskų plyšimų susiuvimo ir dalinių rezekcijų. 2001–2003 metais Kauno medicinos universiteto klinikų Ortopedijos ir traumatologijos klinikoje atlikta 16 meniskų refiksacijų naudojant kompleksinę –„outside-inside“, „all-inside“ ir tirpstančių menisko strėlyčių metodikas. Septyniems pacientams nustatytas izoliuotas vidinių meniskų plyšimas, keturiems – kartu su priekinio kryžminio raiščio plyšimais, penkiems – išorinio menisko izoliuotas plyšimas. Sudarytos dvi tiriamųjų grupės po 16 pacientų kiekvienoje. Pirmą grupę sudarė pacientai, kuriems meniskai buvo prisiūti naudojant kompleksinę metodiką. Antros grupės pacientams meniskai prisiūti naudojant paprastą „outside-in“ metodiką. Rezultatai vertinti remiantis Lysholmo ir Tegnerio aktyvumo skalėmis, pakartotinių artroskopijų radiniais. Įvertinus anketinius duomenis, praėjus 10 mėnesių po artroskopinių meniskų refiksacijų, pirmoje grupėje Lysholm – 91, Tegner – 5,8. Antroje grupėje – Lysholm – 85, Tegner – 5,7. Geri ir labai geri rezultatai konstatuoti pirmos grupės pacientų – 87,5 proc. (12 pacientų), patenkinami – 9 proc. (2 pacientai). Kontrolinės grupės – 62,5 proc. (10 pacientų) – geri ir labai geri, patenkinami – 13,7 proc. (3 pacientai). Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp tiriamųjų grupių praėjus 10 mėnesių po artroskopinių fiksacijų (p<0,05). Daugumai pacientų po abiejų meniskų refiksacijų normalizuojasi pradinis aktyvumo lygis vertinant pagal Tegner, o geri ir labai geri rezultatai naudojant Lysholm skalę.

Adresas susirašinėjimui: R. Gudas, KMUK Ortopedijos ir traumatologijos klinika, Eivenių 2, 50010 Kaunas. El. paštas: rimtautasg@yahoo.com

Straipsnis gautas 2004 03 08, priimtas 2004 03 30